Công văn 3242/BHXH-CSYT năm 2021 về khám chữa bệnh BHYT sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh covid-19 do BHXH Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3242/BHXH-CSYT
V/v KCB BHYT sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, quản lý hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, mức độ dịch bệnh được phân thành 4 cấp độ và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chí đánh giá do Bộ Y tế ban hành. Để phù hợp với tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

  1. Căn cứ cấp độ dịch bệnh được xác định tại địa phương, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bệnh quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP nêu trên, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thuận lợi, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
  2. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện các hướng dẫn về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại các Công văn số 6373/BYT-BH ngày 6/8/2021, Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021, Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021, Công văn số 2172/BHXH-CSYT ngày 22/7/2021 và các hướng dẫn khác có liên quan khi chưa có quy định thay thế.
  3. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB. Trong đó lưu ý các trường hợp người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm COVID-19; thực hiện phục hồi chức năng các di chứng về vận động, hô hấp… sau điều trị bệnh COVID-19. BHXH các tỉnh thực hiện giám định và thanh toán theo các quy định hiện hành.
  4. Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời không áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, vì vậy BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế thông báo tới các cơ sở KCB và hướng dẫn người tham gia BHYT về việc tạm dừng thực hiện nội dung tại điểm a, Khoản 2 Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của BHXH Việt Nam hướng dẫn KCB và thanh toán KCB BHYT trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. BHXH các tỉnh có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Y tế (để b/c),
– Bộ Tài chính (để b/c);
– HĐQL BHXH Việt Nam (để b/c);
– Tổng Giám đốc
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị: GĐĐT, TTKT, TCKT, KTNB,
PC, CNTT, TT, TCBH;
– Lưu: VT, CSYT.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn