Công văn 4150/BYT-MT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu công nghiệp.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4150/BYT-MT
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu công nghiệp.
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 10/5/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19) đã có Công văn số 3836/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (CSSXKD, KCN). Để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

  1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” (sau đây gọi là Quyết định số 2194). Yêu cầu các CSSXKD: Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD (được thành lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194) và lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới An toàn vệ sinh viên về các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) tại nơi làm việc; Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD; Đưa các nội dung về PCD vào nội quy làm việc của CSSXKD.
  2. Rà soát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn bao gồm:

– Phương án cách ly và bố trí các khu cách ly khi có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong khu công nghiệp. Bố trí các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các đơn vị để thực hiện tránh trường hợp lúng túng khi có dịch xảy ra trên diện rộng (các đơn vị hỗ trợ vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm cách ly cho người lao động). Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị PCD và thuốc men cần thiết phục vụ các khu vực cách ly y tế cho người lao động.

– Xây dựng kế hoạch, lên phương án để đảm bảo: năng lực xét nghiệm sàng lọc, phát hiện; năng lực thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trong khu công nghiệp.

– Tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp.

  1. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của từng địa phương, đối với các CSSXKD quy mô lớn có thể xem xét thành lập các Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc (Hướng dẫn đính kèm) để hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD triển khai Quyết định số 2194.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo)
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Bộ LĐTBXH; Tổng LĐLĐVN;
– Cục YTDP, Cục QLKCB;
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

HƯỚNG DẪN

THÀNH LẬP “TỔ AN TOÀN COVID-19” TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21 tháng 05 năm 2021)

  1. Mục tiêu:

Hỗ trợ tuyên truyền, giám sát, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các phân xưởng/ dây chuyền sản xuất/ tổ sản xuất của các CSSXKD.

  1. Cách thức tổ chức:

– Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của từng địa phương, đối với các CSSXKD quy mô lớn có thể xem xét thành lập các “Tổ An toàn COVID-19” tại nơi làm việc.

– Mỗi “Tổ An toàn COVID-19” có từ 3-5 người, thành phần gồm: lãnh đạo bộ phận/phân xưởng, thành viên Mạng lưới An toàn vệ sinh viên/Cán bộ An toàn vệ sinh lao động/Người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu.

– Các “Tổ An toàn COVID-19” do giám đốc CSSXKD ra quyết định thành lập.

  1. Nhiệm vụ của “Tổ An toàn COVID-19” tại CSSXKD:

Hỗ trợ Ban chỉ đạo PCD COVID-19 của CSSXKD triển khai thực hiện các hướng dẫn phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194, cụ thể là:

– Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động tại nơi làm việc.

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình sức khỏe của người lao động

– Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy PCD của CSSXKD và quy định PCD của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý và bộ phận y tế của CSSXKD khi phát hiện trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở…) để xử lý theo quy định.

– Hỗ trợ CSSXKD và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi CSSXKD có ca bệnh COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo CSSXKD phân công.