Công văn 5438/VPCP-KSTT V/v xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5438/VPCP-KSTT
V/v xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Khoản 2 Điều 44 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) và các đơn vị liên quan đã cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn), trong đó bao gồm 03 dịch vụ công có sự tham gia của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện: (1) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) hỗ trợ người lao động ngừng việc; (3) hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:

  1. Tổ chức quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đặc biệt là cán bộ thuộc UBND cấp huyện; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu tại văn bản số 2307/LĐTBXH-VP ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn).
  2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của UBND tỉnh, thành phố (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn)

Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, điện thoại 080.40551, 0984688909; thư điện tử: nguyendinhloi@chinhphu.vn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ LĐTBXH (để p/h);
– VPCP: BTCN;
– Lưu: VT, KSTT (2).pvhữu
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn