Công văn 7009/VPCP-KGVXV/v đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động trong ngành công nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7009/VPCP-KGVX
V/v đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động trong ngành công nghiệp
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: – Bộ Y tế;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 5625/BCT-CN ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho người lao động trong các ngành công nghiệp (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

  1. Giao Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xử lý các nội dung liên quan tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền.
  2. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó TTg: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam,
Lê Văn Thành (để báo cáo);
– Bộ Công Thương;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, PL, CN, QHĐP;
– Lưu: VT, KGVX (02) LTKH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp