Công văn 8326/BGTVT-VTV/v giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8326/BGTVT-VT
V/v giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 5348/VPCP-CN ngày 05/8/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển đề xuất một số giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Văn bản số 33/Ban IV ngày 31 tháng 7 năm 2021). Trong đó có nội dung kiến nghị tại mục số 2: “kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoặc giao đầu mối các Bộ ngành, địa phương, rà soát và áp dụng quy định, điều kiện đi lại thống nhất cho các nhóm nhân sự chuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu, nhân viên cảng, nhân viên bốc xếp, … tương tự như nhóm vận chuyển hàng trong nội thành (shipper) giờ đã được tính toán các biện pháp quản lý để đi lại thực hiện công việc mà vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch”.

Bộ Giao thông vận tải đồng thuận với kiến nghị Chính phủ của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét nội dung kiến nghị nêu trên để phối hợp, chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện tại tỉnh, thành phố.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân;
– Văn phòng Bộ;
– Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
– Lưu: VT, VTải (Ng5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ