Công văn 8374/VPCP-KTTHV/v rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 8374/VPCP-KTTH

V/v rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12312/BTC-CST ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính và công văn số 12698/BTC-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4056/BTP-DSKT ngày 03 tháng 11 năm 2021.

2.  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, các PTTg (để b/c);

– VPCP:  BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: PL, CN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KTTH (3)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân