Công văn 9021/BGTVT-TCV/v: rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9021/BGTVT-TC
V/v: rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT

Ngày 31/05/2021, Bộ Tài chính có công văn số 5677/BTC-CST đề nghị các Bộ đánh giá tình hình thực hiện các thông tư thu phí, lệ phí, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã có công văn số 6264/BGTVT-TC ngày 30/6/2021 chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đã có các văn bản gửi Bộ Tài chính (văn bản số 7994/BGTVT-TC ngày 05/8/2021 về lĩnh vực hàng hải; văn bản số 8236/BGTVT-TC ngày 10/8/2021 về lĩnh vực đường sắt; văn bản số 8958/BGTVT-TC ngày 27/8/2021 về lĩnh vực đường thủy nội địa) tổng hợp, xem xét xử lý các kiến nghị.

Ngày 12/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 (Nghị quyết số 88/NQ-CP). Quán triệt sâu sắc và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Nghị quyết, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 8516/BGTVT-VP ngày 17/8/2021 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT bám sát Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại văn bản này để khẩn trương triển khai thực hiện.

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể tính hợp lý, sự phù hợp của các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ, quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải trong bối cảnh dịch bệnh trên tất cả các lĩnh vực để báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án cắt, giảm phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp, xử lý./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TC(Q).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ