Công văn số 2315/TLĐ V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2315/TLĐ
V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: – Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
– Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Để Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện hiệu quả kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

  1. Chủ động tuyên truyền, phổ biến để người lao động hiểu rõ về 12 chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, nguồn hỗ trợ; nắm chắc nội dung đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện để cùng triển khai và giám sát việc thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ để người lao động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và giám sát được việc triển khai thực hiện.
  2. Chỉ đạo công đoàn cơ sở nghiên cứu kỹ chính sách, tham gia với người sử dụng lao động rà soát các đối tượng đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để đề nghị hưởng hỗ trợ đảm bảo quyền lợi đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác tư vấn pháp luật, hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ để người lao động dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ, ổn định cuộc sống.
  3. Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội khác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không để lợi dụng chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh và chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
  4. Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn và các cơ quan báo chí, Cổng thông tin
    điện tử của tổ chức Công đoàn tích cực thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM và kết quả thực hiện tại các địa phương, ngành.

Đồ nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) để nắm tình hình./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Chủ tịch TLĐ (để b/c);
– Các PCTTLĐ;
– VP, các Ban TLĐ;
– Các CQ báo chí CĐ;
– Lưu: VT, QHLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh