Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

NLĐ (kể cả người Việt Nam và NLĐ là người nước ngoài) làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công và NSDLĐ sử dụng những NLĐ này phải tham gia BHYT bắt buộc.

Nếu NLĐ đang làm việc cho nhiều NSDLĐ và tất cả các NSDLĐ và NLĐ đều bắt buộc phải tham gia BHYT thì NSDLĐ giao kết HĐLĐ với mức tiền lương cao nhất sẽ phải tham gia đóng BHYT bắt buộc cho NLĐ còn NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại sẽ trả khoản tiền tương đương với khoản BHYT mà NSDLĐ đáng lẽ phải đóng cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ. Nếu NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, ngoài việc trả lương, NSDLĐ còn phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT bắt buộc theo quy định.