Câu hỏi 106. NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng thì có thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc không?

Trả lời:

1. Giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng với NLĐ

Theo quy định của BLLĐ, HĐLĐ dưới 03 tháng có thể được hiểu là HĐLĐ xác định thời hạn[1] vì BLLĐ bãi bỏ loại HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, khi giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng, NSDLĐ bắt buộc phải giao kết loại HĐLĐ xác định thời hạn, tức là loại HĐLĐ mà trong đó, các bên có xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Thực tiễn cũng đã xảy ra nhiều trường hợp NSDLĐ và NLĐ làm việc không trọn thời gian đã giao kết với nhau “hợp đồng cộng tác viên” nhưng khi cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền kiểm tra thì được biết những NLĐ này đã làm việc “liên tục” và “thường xuyên” cho NSDLĐ trong nhiều năm theo “hợp đồng cộng tác viên” và trong trường hợp đó NSDLĐ đã bị yêu cầu phải giao kết HĐLĐ với những NLĐ đó.

2. NLĐ làm việc không trọn thời gian có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?

Theo quy định của Luật BHXH, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc[2]. Do đó, nếu NSDLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng với NLĐ thì phải đóng BHXH cho NLĐ đó.


[1] Điều 20.1(c) BLLĐ

[2] Điều 2.1(b) Luật BHXH