Câu hỏi 121. Doanh nghiệp sử dụng từ 500 NLĐ trở lên có phải thuê bác sỹ làm việc tại doanh nghiệp không? Nội dung công việc cụ thể của bác sỹ là gì và nội dung công việc có phải được thể hiện rõ trong bảng mô tả công việc với bác sỹ không?

Trả lời:

1. NSDLĐ có phải tổ chức bộ phận y tế khi sử dụng từ 500 NLĐ trở lên không?

Theo quy định của Luật An toàn, VSLĐ, NSDLĐ phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của NLĐ  trong doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều kiện lao động[1]. Cụ thể hơn, theo quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tổ chức bộ phận y tế như sau[2]:

1.1 Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng:

 • Ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp khi sử dụng dưới 300 NLĐ;
 • Ít nhất 01 bác sỹ/y sỹ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp khi sử dụng từ 300 đến dưới 500 NLĐ;
 • Ít nhất 01 bác sỹ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp khi sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 NLĐ; và
 • Thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh khi sử dụng từ 1.000 NLĐ trở lên.

1.2 Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác:

 • Ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp khi sử dụng dưới 500 NLĐ;
 • Ít nhất phải có 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp khi sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người NLĐ; và
 • Ít nhất 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác khi sử dụng từ 1.000 NLĐ trở lên.

Như vậy, doanh nghiệp nào sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 NLĐ thì phải tổ chức bộ phận y tế để bảo đảm có tối thiểu 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp tại cơ sở. Chỉ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực, ngành nghề đặc biệt thì phải bảo đảm có tối thiểu 01 bác sỹ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp tại cơ sở. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện trên, NSDLĐ có thể ký hợp đồng dịch vụ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế và có mặt kịp thời khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp.

2. Nội dung công việc của bác sỹ làm việc tại doanh nghiệp

Theo quy định của Luật An toàn, VSLĐ, người làm công tác y tế, bộ phận y tế có nhiệm vụ tham mưu, giúp NSDLĐ và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của NLĐ, với nội dung chủ yếu sau đây[3]:

 • Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho NLĐ tại cơ sở;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động, tư vấn các biện pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp; đề xuất, bố trí vị trí công việc phù hợp với sức khỏe NLĐ;
 • Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại cơ sở và sơ cứu, cấp cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, VSLĐ theo quy định;
 • Tuyên truyền, phổ biến thông tin về VSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ vệ sinh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho NLĐ tại cơ sở; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định;
 • Lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; quản lý hồ sơ sức khỏe NLĐ, hồ sơ sức khỏe của NLĐ bị bệnh nghề nghiệp (nếu có); và
 • Phối hợp với bộ phận an toàn, VSLĐ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của bộ phận an toàn, VSLĐ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi NSDLĐ thuê bác sỹ, y sỹ làm việc tại doanh nghiệp để chăm sóc và quản lý sức khỏe cho NLĐ, NSDLĐ nên quy định rõ công việc của bác sỹ, y sỹ trong bảng mô tả công việc đảm bảo có đủ các nội dung công việc nêu trên.


[1] Điều 73.1 Luật An toàn, VSLĐ

[2] Điều 37.1(c) và Điều 37.2(b) Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016

[3] Điều 73.2 Luật An toàn, VSLĐ.