Hướng dẫn 30/HD-TLĐ năm 2021 quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của tổng liên đoàn lao động việt nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 30/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

QUYẾT TOÁN KHOẢN CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19; CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC THAM GIA CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

– Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

– Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

– Căn cứ Hướng dẫn số 1435/HD-TLĐ ngày 30/9/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn;

– Căn cứ Hướng dẫn số 270/HD-TLĐ ngày 11/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở;

– Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7/7/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn;

– Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017; Hướng dẫn số 350/HD-TLĐ ngày 19/03/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

– Căn cứ các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có liên quan;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

  1. Nguồn kinh phí thực hiện

1.1. Đối với công đoàn cơ sở

Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được sử dụng để quyết định và chịu trách nhiệm; chủ động cân đối, cắt giảm nội dung hoạt động không thực hiện được để dành nguồn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19.

1.2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở

– Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 2021) và nguồn xã hội hóa cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19.

– Chủ động cân đối, cắt giảm kinh phí hoạt động chưa cấp thiết, không thực hiện được, kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, kinh phí chi thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 10/6/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021.

– Trường hợp các đơn vị không có nguồn dự phòng, không tự cân đối được nguồn thu, chi theo dự toán được giao năm 2021, phải sử dụng tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị hoặc đề nghị Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ thì báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định được sử dụng hoặc cấp hỗ trợ.

  1. Kế hoạch thực hiện tại các đơn v

– Ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ nguồn kinh phí thực hiện nêu trên xây dựng, ban hành kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng Liên đoàn, trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ.

– Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến dịch trên địa bàn để có hình thức hỗ trợ linh hoạt phù hợp nhưng đảm bảo quy định của pháp luật (tiền mặt, chuyển khoản, ủy quyền người nhận hoặc quy đổi thành nhu yếu phẩm, phiếu mua hàng…).

– Việc thanh quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

  1. Hồ sơ thanh quyết toán và hạch toán kế toán khoản chi hỗ trợ

3.1. Đối với đối tượng là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

3.1.1. Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Văn bản (Quyết định hoặc Thông báo về đối tượng, mức chi hỗ trợ) của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở (đã được ban chấp hành/ban thường vụ thông qua) kèm danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

– Danh sách ký nhận (trong trường hợp chi tiền mặt).

– Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản).

– Giấy ủy quyền của đối tượng được hỗ trợ cho ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở, chính quyền, tổ dân phố, đại diện khu cách ly, giãn cách,… (Trong trường hợp đoàn viên, người lao động ở trong khu cách ly, khu điều trị không thể ký nhận hoặc không có tài khoản ngân hàng).

3.1.2. Trường hợp chi hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng

Trên cơ sở số lượng đoàn viên, người lao động, định mức và nhu yếu phẩm hỗ trợ, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở phê duyệt và công khai dự toán gói hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng. Căn cứ các quy định hiện hành, ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở quyết định lựa chọn nhà cung cấp và thực hiện quy trình mua sắm.

– Danh sách ký nhận của các đối tượng được hưởng hỗ trợ (trong trường hợp phát trực tiếp).

– Trường hợp các đối tượng không trực tiếp nhận hỗ trợ do đang ở trong các khu cách ly, giãn cách thì công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở chuyển hiện vật, phiếu mua hàng cho chính quyền, tổ dân phố, đại diện các khu cách ly, giãn cách,… tiếp nhận và giao lại cho đối tượng được hỗ trợ theo danh sách có xác nhận của đơn vị nhận kèm theo.

3.2. Đối với đối tượng là cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19.

3.2.1. Đối với cán bộ công đoàn

– Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của ban chấp hành/ban thường vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở kèm danh sách cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19.

– Bảng chấm công (nếu có).

– Danh sách ký nhận (trong trường hợp chi tiền mặt).

– Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản).

3.2.2. Đối với các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19.

  1. Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Quyết định của cơ quan chức năng về việc phân công thực hiện nhiệm vụ kèm danh sách các đối tượng tham gia công tác chống dịch Covid-19.

– Danh sách ký nhận, Phiếu chi (trong trường hợp chi tiền mặt).

– Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản).

  1. Trường hợp chi hỗ trợ bằng hiện vật hoặc phiếu mua hàng

Thực hiện như Mục 3.1.2.

3.3. Về hạch toán kế toán

– Trường hợp công đoàn cơ sở không tổ chức công tác kế toán: căn cứ vào hồ sơ quyết toán, ghi vào Sổ tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt); Sổ tiền gửi ngân hàng (nếu chuyển khoản) và ghi vào Mục 31.02 trên Sổ thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (Mẫu S82 – TLĐ).

– Trường hợp công đoàn cơ sở có tổ chức công tác kế toán và công đoàn cấp trên cơ sở:

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán:

+ Đối với hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, đoàn viên, cán bộ công đoàn và các đối tượng khác, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 – Áp mục 31.02

Có TK 111, 112.

+ Đối với mua nhu yếu phẩm hỗ trợ, khi thực hiện chi, kế toán ghi:

Nợ TK 661 – Áp mục 31.11

Có TK 111, 112.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác chống dịch Covid-19 theo các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đề nghị ban thường vụ công đoàn các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính, Ban Quan hệ Lao động) để được giải đáp, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
– Thường trực ĐCT (để b/c);
– LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (để t/h);
– UBKT TLĐ (để k/tra, gs);
– Lưu: VT, QHLĐ, TC.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh