Hướng dẫn mới nhất về thực thi bộ luật lao động

Hướng dẫn mới nhất về thực thi bộ luật lao động và 900 tình huống giải đáp có liên quan- Áp dụng ngày 01-07-2013
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Hướng dẫn mới nhất về thực thi bộ luật lao động và 900 tình huống giải đáp có liên quan


Phần I. Giải đáp chi tiết Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Phần II. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm xã hội;
Phần III. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm thất nghiệp;
Phần IV. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm y tế;
Phần V. Giải đáp chi tiết về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp;
Phần VI. Giải đáp chi tiết về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội;
Phần VII. Giải đáp chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động;
Phần VIII. Luật Công đoàn và hướng dẫn mới nhất thực thi Luật Công đoàn;
Phần IX. Hướng dẫn mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động.