Kế hoạch 414/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 414/KH-BHXH Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2021 CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 284/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp ngày 01/02/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2021 của ngành BHXH như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. a) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).
 4. b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan đánh giá tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
 5. Yêu cầu
 6. a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.
 7. b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
 8. c) Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 9. d) Đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành BHXH.

đ) Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 1. NỘI DUNG
 2. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
 3. a) BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH.
 4. b) BHXH các tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.
 5. Đánh giá tình hình ban hành văn bản lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
 6. a) Kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của các Bộ, ngành (tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn).
 7. b) Rà soát, đánh giá tình hình ban hành các văn bản tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản).
 8. Thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật

Nội dung: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

 1. Theo dõi, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

4.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

 1. a) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra
 2. b) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 3. c) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (việc kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm pháp luật theo các tội danh quy định tại các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự; việc phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu cho tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN).
 4. d) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác bồi thường nhà nước.

đ) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy (nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021)

4.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân ngành BHXH

 1. a) Theo dõi, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo về các trường hợp bị xử lý do vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ.
 2. b) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính/quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan BHXH và hành vi hành chính của công chức, viên chức ngành BHXH.
 3. c) Theo dõi, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật hình sự.
 4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nội dung: tổ chức tập huấn hoặc cử công chức, viên chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành BHXH tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố tổ chức.

 1. Kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nội dung: căn cứ điều kiện tình hình thực tiễn để lựa chọn hình thức kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua hình thức như: tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp, báo cáo bằng văn bản…

 1. Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Nội dung: đánh giá mức độ phù hợp của tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật

(Phân công nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Phân công nhiệm vụ
 2. a) Vụ Pháp chế

– Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Ngành sau khi được phê duyệt.

– Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành BHXH gửi Bộ Tư pháp trước ngày 10/12 của kỳ báo cáo.

 1. b) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

– Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

– Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 02 (báo cáo các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ được giao).

– Riêng Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp thêm số liệu tại cột 7, 8, 9, 10 Phụ lục 03; Vụ Thanh tra – Kiểm tra cung cấp thêm số liệu tại cột 3, 4, 5, 6, 11, 12 Phụ lục 03.

 1. c) BHXH các tỉnh, thành phố

– Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của địa phương và tổ chức thực hiện.

– Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 02 và cung cấp số liệu tại Phụ lục 03, Phụ lục 04.

 1. Hình thức báo cáo

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện và gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/12/2021 (số liệu báo cáo tính từ ngày 01/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30/11 của kỳ báo cáo).

 1. Kinh phí tổ chức thực hiện

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đảm bảo từ nguồn chi quản lý của đơn vị./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– BHXH các tỉnh, thành phố;
– Lưu VT; PC.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC 01

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BHXH, BHYT, BHTN CỦA NGÀNH BHXH NĂM 2021
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH ngày   tháng   năm 2021 của BHXH Việt Nam)

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành
1 Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2021      
1.1 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 của ngành BHXH Vụ Pháp chế Các đơn vị trực thuộc Tháng 02/2021
1.2 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương BHXH tỉnh, thành phố   Tháng 02/2021
2 Đánh giá tình hình ban hành văn bản lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN      
2.1 Kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của các Bộ, ngành (tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn) Vụ Pháp chế Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ; Ban THCS BHXH; Ban THCS BHYT; Vụ Thanh tra – Kiểm tra; Vụ Tài chính – Kế toán; (theo chức năng, nhiệm vụ) BHXH tỉnh, thành phố Năm 2021
2.2 Rà soát, đánh giá tình hình ban hành các văn bản tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản) BHXH tỉnh, thành phố   Năm 2021
3 Thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật Văn phòng BHXH Việt Nam; Vụ Thanh tra – Kiểm tra; Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; BHXH tỉnh, thành phố (theo chức năng nhiệm vụ) Vụ Pháp chế Năm 2021
4 Theo dõi, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật
4.1 Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền:
a) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra Vụ Thanh tra – Kiểm tra; BHXH các tỉnh, thành phố Các đơn vị có liên quan Năm 2021
b) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Vụ Thanh tra – Kiểm tra; BHXH các tỉnh, thành phố Các đơn vị có liên quan Năm 2021
c) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Vụ Pháp chế; BHXH tỉnh, thành phố Các đơn vị có liên quan Năm 2021
d) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác bồi thường nhà nước Vụ Pháp chế; BHXH tỉnh, thành phố Các đơn vị có liên quan Năm 2021
đ) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy Văn phòng BHXH tỉnh, thành phố Năm 2021
4.2 Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân ngành BHXH:
a) Theo dõi, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo về các trường hợp bị xử lý do vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ Vụ Tổ chức cán bộ; BHXH tỉnh, thành phố   Năm 2021
b) Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính/quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan BHXH và hành vi hành chính của công chức, viên chức ngành BHXH. Vụ Tổ chức cán bộ; BHXH tỉnh, thành phố Các đơn vị trực thuộc Năm 2021
c) Theo dõi, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật hình sự của cá nhân trong ngành BHXH (nếu có) Vụ Tổ chức cán bộ; BHXH tỉnh, thành phố Các đơn vị trực thuộc Năm 2021
5 Tổ chức tập huấn hoặc cử CCVC làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành BHXH tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố tổ chức. Vụ Pháp chế Vụ Tổ chức cán bộ; Các đơn vị trực thuộc; BHXH tỉnh, thành phố Năm 2021
6 Kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Vụ Pháp chế Vụ Thanh tra – Kiểm tra Quý I, II, III/2021
7 Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài chính – Kế toán (theo chức năng, nhiệm vụ) BHXH tỉnh, thành phố  

 

PHỤ LỤC 02

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH ngày   tháng   năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

CƠ QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/BC-…. ………., ngày …. tháng …. năm …..

 

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm ….

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, cơ quan/đơn vị/địa phương báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm… như sau:

 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

– Có ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hay không? Nếu có, ghi rõ tên, số ký hiệu của văn bản.

– Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cần ghi rõ tên văn bản.

– Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm tra; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật).

– Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc điều tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật).

– Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin).

– Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

– Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

– Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 1. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH/ LĨNH VỰC/ ĐỊA BÀN

2.1. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

– Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

– Đánh giá mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

– Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

2.2. Tình hình tuân thủ pháp luật

2.2.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

Đánh giá, phân tích và so sánh với năm trước của năm báo cáo về:

 1. a) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra.
 2. b) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 3. c) Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (việc kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm pháp luật theo các tội danh quy định tại các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự; việc phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu cho tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN).
 4. d) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác bồi thường nhà nước.

đ) Tình hình tuân thủ pháp luật về phòng cháy chữa cháy (nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021).

2.2.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân ngành BHXH

 1. a) Tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo về các trường hợp bị xử lý do vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ.
 2. b) Tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính/quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan BHXH và hành vi hành chính của công chức, viên chức ngành BHXH.
 3. c) Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm).

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

3.1. Tồn tại, hạn chế về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

– Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

– Về tình hình tuân thủ pháp luật.

3.2. Nguyên nhân

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

4.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

4.2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương

4.3. Đối với BHXH Việt Nam

 


Nơi nhận:
– ……;
– Lưu: VT, ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC 03

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH ngày    tháng    năm 2021 của BHXH Việt Nam)

STT Lĩnh vực Tổng số vụ việc tố cáo Tổng số vụ việc khiếu nại Tổng số vụ việc kỷ luật Tổng số vụ việc vi phạm hình sự Tổng số vụ việc vi phạm hành chính Ghi chú
Số vụ đã được giải quyết Số vụ chưa được giải quyết Số vụ đã được giải quyết Số vụ chưa được giải quyết Số vụ đã được giải quyết Số vụ chưa được giải quyết Số vụ đã được giải quyết Số vụ chưa được giải quyết Số vụ đã được giải quyết Số vụ chưa được giải quyết  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
…. ….                      

Giải thích:

* Cột (2): Ghi rõ tên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hoặc các lĩnh vực khác (nếu có).

* Cột (3) tới cột (12): Ghi cụ thể số lượng vụ việc tương ứng với từng lĩnh vực.

* Cột (13): Đơn vị lập báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.

 

PHỤ LỤC 04

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ
——-
 

 

KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
(Kỳ báo cáo …)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH ngày    tháng    năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT Loại việc Số bản án, quyết định của Tòa án phải thi hành Kết quả thi hành án Tình hình xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án do chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án Ghi chú      
Tổng số Chia ra Đã thi hành xong Chưa thi hành xong Số trường hợp đã xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền (ghi hình thức xử lý ở cột 9) Số trường hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm      
Năm trước chuyển sang Số phát sinh trong kỳ báo cáo Tổng số Số phát sinh trong kỳ báo cáo Tổng số Số phát sinh trong kỳ báo cáo            
  1 2=(3+4) 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
1 Quyết định hành chính                          
2 Quyết định kỷ luật buộc thôi việc                          
3 Hành vi hành chính                          

 

………., ngày……. tháng…… năm…….
NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Ghi chú:

 1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định hành chính mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 3. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 4. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi hành chính mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 5. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình
 6. Cột 2,3,4 là số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành.
 7. Cột 9, 10: Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 8 và Chương III Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
 8. Thời gian chốt số liệu:

– Báo cáo 6 tháng: tính từ ngày 01/10 của năm trước liền kề đến hết ngày 31/3 của năm báo cáo.

– Báo cáo năm: tính từ ngày 01/10 của năm trước liền kề đến hết ngày 30/9 của năm báo cáo.