Câu hỏi 193. Khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm được chi trả thêm vào cùng kỳ trả lương của NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu có phải chịu TTNCN không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 168.3 BLLĐ, nếu NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thì ngoài việc trả lương, NSDLĐ còn phải chi trả thêm cho NLĐ cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức NSDLĐ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Vì NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc của BHXH[1], BHYT[2] và BHTN[3] nên căn cứ theo quy định trên, NSDLĐ phải thanh toán khoản tiền tương đương với mức đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc này theo quy định vào cùng kỳ trả lương khi thuê những NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu làm việc tại doanh nghiệp.

Xét ở góc độ TTNCN, nếu NLĐ thuộc đối tượng cá nhân cư trú có ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên, thì các khoản chi trả thêm vào cùng kỳ trả lương cho NLĐ nói trên cũng được xem là các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu TTNCN. NSDLĐ sẽ khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với những khoản đó theo quy định của Luật TTNCN [4].


[1] Điều 123.9 Luật BHXH

[2] Điều 12.2 (a) Luật BHYT

[3] Điều 43.2 Luật Việc làm

[4] Điều 25.1 (b) Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013