Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn

Chỉ có NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn theo quy định. Hằng tháng, NSDLĐ đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.