Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hằng tháng, NSDLĐ phải đóng BHTN với mức 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN và đồng thời trích từ tiền lương của NLĐ tham gia BHTN một khoản bằng 1% NLĐ để đóng cùng một lúc vào quỹ BHTN.

Các trường hợp đặc biệt:

  • NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHTN; và
  • NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của Luật BHXH thì NSDLĐ và NLĐ không phải đóng BHTN, tuy nhiên thời gian này sẽ không được tính là thời gian đóng BHTN.