Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hiện nay, mức đóng hằng tháng của các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc nêu trên là 4,5% tiền lương tháng. Cụ thể, hằng tháng, NSDLĐ phải đóng BHYT cho NLĐ với mức 3% tiền lương tháng của NLĐ và đồng thời trích từ tiền lương của NLĐ với mức 1,5% tiền lương tháng để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT. Đối với NSDLĐ không trả lương theo tháng thì BHYT được đóng định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 

Các trường hợp đặc biệt khác:

STT Trường hợp cụ thể Mức đóng hằng tháng Đối tượng đóng Lưu ý
1 NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.   4,5% tiền lương tháng của NLĐ trước khi nghỉ thai sản.   Tổ chức BHXH.  
2 NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của Luật BHXH.   Không đóng. Không có. Vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
3 NLĐ trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật.   4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà NLĐ được hưởng.     NSDLĐ và NLĐ. Nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, NLĐ phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh.  
4 NLĐ trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài.   Không đóng. Không có. Thời gian này được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi.
5 NLĐ trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Không đóng. Không có. Trong 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì toàn Bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.  
6 NLĐ trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. 4,5% tiền lương tháng của NLĐ NLĐ Thời gian này được tính là thời gian tham gia BHYT (nếu NLĐ không tham gia BHYT theo các nhóm khác).