Câu hỏi 210: Nếu khi thực hiện việc tái cơ cấu mà gặp trường hợp một số người lao động bị dôi dư phải cho thôi việc có các hành vi đe dọa vũ lực với những người trong ban quản trị doanh nghiệp phụ trách việc tái cơ cấu thì người sử dụng lao động nên làm gì để bảo vệ cho ban quản trị doanh nghiệp?

Trả lời:

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có thể đề nghị sự can thiệp của cơ quan công an có thẩm quyền để bảo vệ người bị đe dọa. Cụ thể, người bị đe dọa nên ghi âm/ghi hình hoặc dùng các biện pháp khác để hỗ trợ việc thu thập bằng chứng về hành vi đe dọa của người lao động. Trên cơ sở đó, người bị đe dọa nên báo cho công an để công an có các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm bảo vệ những người có liên quan. 

Người sử dụng lao động cũng có thể cân nhắc thuê bảo vệ từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ để hộ tống những người trong ban quản trị doanh nghiệp trong thời gian xảy ra việc tái cơ cấu cho đến khi việc tái cơ cấu hoàn thành và một khoảng thời gian được cho là hợp lý sau đó.