Câu hỏi 207: Nếu người lao động bị cho thôi việc có phản ứng mạnh với quyết định tái cơ cấu của người sử dụng lao động trên truyền thông mạng xã hội thì ban quản trị doanh nghiệp nên làm gì trong trường hợp đó?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ban quản trị doanh nghiệp có thể cân nhắc thực hiện các bước sau:

  1. Bước 1, ở mức độ nhẹ nhàng, đại diện doanh nghiệp có thể mời người lao động lên làm việc và thuyết phục người lao động gỡ bỏ các thông tin trên truyền thông, mạng xã hội trên cơ sở trao đổi để người lao động thấy được việc cho thôi việc là phù hợp với quy định của pháp luật lao động và những gì người lao động đã và đang làm là vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin, và người lao động sẽ có thể bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp đối với các thiệt hại gây ra đó.
  • Bước 2, đây là lúc nhóm nhân sự của doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để xử lý các vấn đề truyền thông, mạng xã hội phải vào cuộc để gặp gỡ và giải quyết các công việc pháp lý với đại diện của báo chí.
  • Bước 3, nếu việc trao đổi và thuyết phục người lao động không đem lại kết quả, người sử dụng lao động có thể cân nhắc: (i) yêu cầu ban chấp hành công đoàn làm việc và ghi nhận hành vi của người lao động ; và (ii) cân nhắc việc khởi kiện người lao động về hành vi trên, nếu hành vi đó gây ra các thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp.