Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Sau khi xem xét Báo cáo số 226/BC-CP ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định
tại Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo hiểm xã hội một lần; Báo cáo số
3894/BC-UBVĐXH13 ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương
hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm
2014.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa
đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được
tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước
năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm
2014 trở đi.
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được
tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
Bản được www.phuoc-partners.com định dạng lại. Trang 2
a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước
năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm
2014 trở đi.
Điều 2.
Giao Chính phủ:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu
dài cho người lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà
nước;
2. Bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc được nhận
bảo hiểm xã hội một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội
cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm
hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;
3. Tổ chức thực hiện quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, khi cần thiết báo cáo
Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội.

Trên đây là một đoạn trích dẫn của Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Nếu quý bạn đọc quan tâm vui lòng tải bản đầy đủ tại ĐÂY