Người lao động là cá nhân không cư trú

Các cá nhân không đáp ứng điều kiện để trở thành cá nhân cư trú theo quy định của Luật TTNCN thì được xem là cá nhân không cư trú về thuế. Khi đó, cá nhân không cư trú nộp TTNCN cho thu nhập từ tiền lương theo mức thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Số TTNCN cho thu nhập từ tiền lương mà cá nhân không cư trú thuế phải nộp được khái quát theo công thức sau:

             TTNCN = Thu nhập chịu thuế × 20%