Câu hỏi: Người lao động làm mất sổ bảo hiểm thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Khi bị mất sổ bảo hiểm, người lao động cần làm thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 97.2 của Luật Bảo hiểm Xã hội cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội (Điều 99.2 Luật Bảo hiểm Xã hội). Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm do mất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết (Điều 29.2 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017).