Câu hỏi 24. Khi NSDLĐ thông báo cho NLĐ về thời điểm chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn và đề nghị NLĐ giao kết HĐLĐ mới, NLĐ có bị bắt buộc giao kết HĐLĐ mới theo đề nghị của NSDLĐ không nếu: (i) NLĐ đã xác nhận với NSDLĐ về việc đồng ý sẽ giao kết HĐLĐ mới qua email; hoặc (ii) NLĐ đã ký HĐLĐ mới mà có điều khoản thỏa thuận ngày hiệu lực của HĐLĐ mới sẽ là ngày ngay sau khi HĐLĐ hiện tại hết hạn?

Trả lời:

1. Trường hợp 1: NLĐ đã xác nhận với NSDLĐ về việc đồng ý giao kết HĐLĐ mới qua email.

Theo quy định của BLLĐ, HĐLĐ phải được các bên giao kết bằng văn bản và được lập thành 02 bản gốc, NLĐ và NSDLĐ mỗi bên giữ 01 bản gốc. HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử sẽ có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản. Đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, các bên có thể giao kết bằng lời nói[1]. Theo đó, thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự[2]. Như vậy, việc NLĐ xác nhận với NSDLĐ về việc đồng ý giao kết HĐLĐ mới qua email sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc đối với NLĐ theo quy định được trích dẫn ở trên. Tất nhiên, NLĐ có nghĩa vụ phải giao kết HĐLĐ mới sau khi HĐLĐ đã ký hết hạn.

2. Trường hợp 2: NLĐ đã ký HĐLĐ mới mà trong đó có điều khoản thỏa thuận ngày bắt đầu có hiệu lực của HĐLĐ mới sẽ là ngày ngay sau khi HĐLĐ hiện tại đã hết hạn

Theo quy định tại Điều 23 BLLĐ, HĐLĐ sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên ký trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Qua đó, NSDLĐ và NLĐ có thể giao kết HĐLĐ mới mà trong đó có thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của HĐLĐ mới sẽ bắt đầu ngay sau ngày HĐLĐ hiện tại hết hạn.

Tuy nhiên, như trình bày ở trên, mối quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ đã phát sinh kể từ khi các bên giao kết HĐLĐ ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình làm việc. Theo đó, các bên có nghĩa vụ phải thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trong HĐLĐ. Việc các bên thỏa thuận thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ ngay sau ngày ký HĐLĐ mới chỉ nhằm mục đích để cho các bên có đủ thời gian thực hiện cho xong thời hạn đã giao kết theo HĐLĐ đã ký chứ không làm mất đi các quyền và nghĩa vụ của các bên như đã được thỏa thuận theo HĐLĐ mới. Vì vậy, NLĐ có nghĩa vụ thực hiện HĐLĐ mới đó mà không thể thay đổi cho dù việc thay đổi đó (nếu có) có xảy ra trước khi HĐLĐ mới được thực hiện hay không, trừ khi NLĐ đạt được sự thỏa thuận bằng văn bản với NSDLĐ về việc thay đổi đó.


[1] Điều 14 BLLĐ

[2] Điều 4.10 và Điều 4.12 Luật Giao dịch điện tử 2005 ngày 29/11/2005