Câu hỏi: Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày tối thiểu là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 166.3 Bộ luật Lao động, năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường (ít nhất 01 giờ) hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Thời gian rút ngắn này vẫn được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương. Ví dụ: Công ty A quy định thời giờ làm việc là 8 giờ/ngày thì có nghĩa vụ rút ngắn ít nhất là 1 giờ/ngày (tức là làm việc còn 7 giờ/ngày) cho người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, đối với những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu (người lao động cao tuổi) mà vẫn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động, thì Điều 166.2 Bộ luật Lao động chỉ quy định người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Ngoài quy định nói trên, Bộ luật Lao động cũng như các văn bản hướng dẫn đều chưa có điều khoản nào hướng dẫn cụ thể hơn. Như vậy, pháp luật lao động hiện nay chỉ có quy định chung chung mà chưa có quy định nào rõ ràng về thời gian làm việc mà người sử dụng lao động phải rút ngắn cho người lao động cao tuổi trong trường hợp này.

Một số ý kiến từ phía cơ quan lao động địa phương có thẩm quyền về vấn đề trên cho rằng trừ trường hợp rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo Điều 166.3 Bộ luật Lao động, pháp luật lao động không có quy định rõ ràng về thời gian làm việc rút ngắn và cũng không quy định bắt buộc phải trả lương đối với thời gian làm việc được rút ngắn này. Do đó, có thể diễn giải rằng người sử dụng lao động có thể tự do thỏa thuận về vấn đề này khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc đảm bảo những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động được quy định tại Điều 4.1 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động vẫn nên đảm bảo thời gian làm việc rút ngắn tối thiểu ít nhất 01 giờ cho người lao động làm việc sau tuổi nghỉ hưu, nhằm tránh các tranh chấp không mong muốn trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động .