Câu hỏi 194. NSDLĐ có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và lệ phí công đoàn cho NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu không?

Trả lời:

1. Bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu sẽ không thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể như sau:

  • Đối với việc tham gia đóng BHXH[1], người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;
  • Đối với việc tham gia đóng BHYT[2], người được hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tổ chức BHXH chi trả BHYT. Do đó, NSDLĐ cũng không phải tham gia BHYT cho đối tượng này; và
  • Đối với việc tham gia đóng BHTN[3], NLĐ nào đang làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và được hưởng lương hưu hằng tháng thì không phải tham gia BHTN.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 168.3 BLLĐ, đối với NLĐ nào không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thì ngoài việc trả lương theo công việc, NSDLĐ có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho NLĐ tương đương với mức NSDLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo quy định về BHXH, BHYT và BHTN. Như vậy, mặc dù quy định của pháp luật lao động không bắt buộc NSDLĐ phải đóng các chế độ bảo hiểm cho NLĐ nhưng lại buộc NSDLĐ phải quy đổi các khoản chi phí bảo hiểm trên thành số tiền cụ thể để chi trả trực tiếp cho NLĐ cùng với kỳ trả lương.

2. Lệ phí công đoàn

Đối với việc đóng lệ phí Công đoàn, quy định của pháp luật chưa có sự phân biệt giữa đoàn viên ở các CĐCS là NLĐ cao tuổi hay NLĐ trong độ tuổi lao động bình thường. Do đó, về mặt nguyên tắc, NLĐ là đoàn viên thuộc CĐCS doanh nghiệp đóng đoàn phí hằng tháng bằng 01% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, TTNCN của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí[4] hằng tháng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước tại từng thời điểm. Trong trường hợp này, NLĐ cao tuổi vẫn phải đóng đoàn phí hằng tháng như bình thường.

Cũng cần lưu ý rằng đối với những NLĐ là người nước ngoài đang hưởng lương hưu tại Quốc gia của NLĐ sẽ không đương nhiên được xem là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật Việt Nam.


[1] Điều 123.9 Luật BHXH

[2] Điều 12.2 (a) Luật BHYT

[3] Điều 43.2 Luật Việc làm

[4] Điều 23.2 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016