Câu hỏi: Người sử dụng lao động cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào khi ban hành thang lương, bảng lương và xác định mức trần đối với các vị trí công việc trong doanh nghiệp?

Trả lời:

Lương để tính làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động[1]. Theo các văn bản hướng dẫn thi hành, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác sẽ không bao gồm tiền thưởng[2].

Từ những phân tích nêu trên, lương làm căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sẽ không bao gồm bất kỳ khoản thưởng nào. Hơn nữa, lương là đối tượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động nên việc người sử dụng lao động ấn định mức lương cố định như trên (theo thỏa thuận với người lao động ) mà không bao gồm các khoản thưởng nhằm mục đính để tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động, sau khi người lao động đạt đến mức lương trần của thang lương bảng lương là không có gì trái với quy định.


[1] Điều 89 Luật BHXH

[2] Điều 3.1 Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH ngày 23/06/2015