Câu hỏi: Người sử dụng lao động có phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động trong trường hợp người lao động làm việc vào những ngày nghỉ hằng năm do doanh nghiệp quy định không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương[1]. Bên cạnh đó, pháp luật lao động cũng quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động[2]. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động [3]. Như vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động đã ban hành lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến và thông báo trước cho người lao động mà sau đó yêu cầu người lao động làm việc trong những ngày nghỉ hằng năm này (được sự đồng ý của người lao động), thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc người lao động đăng ký nghỉ phép hằng năm nhưng sau đó lại đi làm vào những ngày nghỉ phép này do nhu cầu công việc (người lao động tự nguyện hoặc theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp) thì sẽ không được tính là làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương như trường hợp đã nêu trên vì xét về mặt pháp lý, người sử dụng lao động (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) không có bất kỳ yêu cầu người lao động làm thêm nào vào những ngày nghỉ hằng năm mà người lao động đã xin phép; đồng thời, người sử dụng lao động cũng không có văn bản nào quy định những ngày mà người lao động đi làm là ngày nghỉ có hưởng lương. Vì vậy, trong trường hợp này, người lao động sẽ được trả tiền lương như một ngày làm việc bình thường mà không được xem xét tính tiền lương làm thêm giờ.


[1] Điều 97.1 (c) Bộ luật Lao động

[2] Điều 111.1 Bộ luật Lao động

[3] Điều 111.2 Bộ luật Lao động