Câu hỏi: Người sử dụng lao động có thể kết hợp thang lương, bảng lương với hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPIs) để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động và mức lương tương ứng theo thang lương, bảng lương không?

Trả lời:

Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (“KPIs”) là điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Mặt khác, không có bất kỳ quy định nào của pháp luật ghi nhận người sử dụng lao động có thể kết hợp thang lương, bảng lương cùng với hệ thống KPIs để đánh giá khả năng làm việc của người lao động và nâng lương cho họ; đồng thời, cũng không có hướng dẫn cụ thể nào về các nội dung phải có trong thang lương, bảng lương. Trên thực tế, thang lương, bảng lương thông thường bao gồm các nội dung như vị trí, cấp/ bậc và mức lương cộng với phụ cấp lương tương ứng mà không bao gồm KPIs. Hơn nữa, theo quy định của pháp luật lao động, thang lương, bảng lương phải được thông báo và gửi cho cơ quan quản lý lao động địa phương biết. Do đó, để tránh các vướng mắc xuất phát từ cơ quan Nhà nước đối với những nội dung không thường thấy trong thang lương, bảng lương, người sử dụng lao động không nên kết hợp thang lương, bảng lương với hệ thống KPIs.

Cách khác, người sử dụng lao động có thể ban hành chế độ nâng lương theo các quy định của Bộ luật Lao động[1]. Ngoài ra, để người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc, người sử dụng lao động phải quy định KPIs trong quy chế của doanh nghiệp[2]. Vì vậy, sẽ phù hợp hơn nếu người sử dụng lao động ban hành chế độ nâng lương kết hợp với hệ thống KPIs nhằm mục đích đánh giá khả năng làm việc của người lao động; theo đó, nó vừa là cơ sở để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc, vừa là cơ sở để xem xét nâng lương định kỳ cho người lao động. Lưu ý, chế độ nâng lương có bao gồm KPIs cũng phải được tham khảo ý kiến của BCHCĐ cơ sở trước khi được ban hành chính thức.


[1] Điều 102 Bộ luật Lao động

[2] Điều 12.1 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015