Câu hỏi: Người sử dụng lao động có thể không áp dụng thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động là người nước ngoài không?

Trả lời:

Thỏa ước lao động tập thể [1] là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Theo định nghĩa trên, thỏa ước lao động tập thể quy định những điều kiện lao động chung, mang tính cơ bản được áp dụng cho toàn bộ người lao động không loại trừ người lao động Việt Nam hay người lao động là người nước ngoài.

Trong trường hợp muốn phân định các chế độ khác nhau giữa người lao động Việt Nam và người lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động có thể tiến hành một trong hai cách sau:

  • Người sử dụng lao động vẫn duy trì các chế độ lao động chung mang tính cơ bản cho người lao động Việt Nam và người lao động là người nước ngoài. Trên cơ sở đó, người sử dụng lao động có thể đề xuất chế độ cao hơn đối với người lao động Việt Nam bằng cách quy định các chế độ này trong từng hợp đồng lao động cụ thể ký kết với người lao động Việt Nam. Các chế độ này sẽ vẫn được áp dụng nếu các chế độ này ở mức cao hơn với các chế độ được quy định trong thỏa ước lao động tập thể; hoặc
  • Xem xét thỏa ước lao động tập thể dưới hình thức là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, người sử dụng lao động có thể quy định các chế độ lao động khác nhau giữa người lao động Việt Nam và người lao động là người nước ngoài với điều kiện thỏa ước lao động tập thể phải được trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành. Đây là điều kiện để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật[2].

[1] Điều 73 Bộ luật Lao động

[2] Điều 74.2(a) Bộ luật Lao động