Câu hỏi 191. Quy định của BLLĐ về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ cao tuổi như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 35.2 (e) và Điều 36.1 (đ) BLLĐ, HĐLĐ sẽ không đương nhiên bị chấm dứt khi NLĐ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mà chỉ bị chấm dứt khi NSDLĐ hoặc NLĐ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Trong trường hợp này, nếu NLĐ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì sẽ không có nghĩa vụ phải báo trước cho NSDLĐ về việc này. Ngược lại, nếu muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, NSDLĐ phải báo trước cho NLĐ ít nhất 03 ngày, 30 ngày hoặc 45 ngày tùy thuộc vào loại HĐLĐ mà NSDLĐ đã ký với NLĐ cao tuổi.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu sẽ được xác định là 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035[1]. Tức vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường là:

  • Lao động nam: 60 tuổi 3 tháng (cứ mỗi năm tăng 03 tháng); và
  • Lao động nữ: 55 tuổi 4 tháng (cứ mỗi năm tăng 04 tháng).

Cũng theo quy định của BLLĐ, NLĐ nào tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu thì được xem là NLĐ cao tuổi[2] và HĐLĐ giữa doanh nghiệp và NLĐ trong tình huống này cũng được xem là HĐLĐ với NLĐ cao tuổi.


[1] Điều 169.2 BLLĐ

[2] Điều 148.1 BLLĐ