Câu hỏi: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động cao tuổi nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu không?

Trả lời:

Người lao động cao tuổi chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu được hiểu là người lao động cao tuổi chưa thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật[1]. Do đó, người sử dụng lao động trong trường hợp này vẫn có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sau đây cho người lao động:

  • Đối với tham gia đóng bảo hiểm xã hội [2], người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  • Đối với tham gia đóng bảo hiểm y tế [3], người lao động làm việc theo
    hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; và
  • Đối với tham gia bảo hiểm thất nghiệp [4], người lao động làm việc theo
    hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng các loại bảo hiểm đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính cụ thể như sau[5]:

STT Loại bảo hiểm Người sử dụng lao động Người lao động
1.
Bảo hiểm xã hội
17% 8%
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,5% 0%
2.
Bảo hiểm y tế
3% 1,5%
3.
Bảo hiểm thất nghiệp
1% 1%
Tổng 21,5% 10,5%

Như vậy, trong trường hợp người lao động cao tuổi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và đang thực hiện hợp đồng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn được thực hiện như những người lao động bình thường khác.


[1] Điều 187.1 Bộ luật Lao động

[2] Điều 2.1.a và 2.1.b Luật BHXH

[3] Điều 12.1.1 Luật BHYT

[4] Điều 43.1 Luật Việc làm

[5] Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017