Câu hỏi 72. NSDLĐ có được quyền ấn định một mức lương cố định mà không bao gồm các khoản thưởng, để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ nào đã đạt đến mức lương trần theo quy định trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không?

Trả lời:

Lương dùng làm căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của BLLĐ[1]. Theo các văn bản hướng dẫn thi hành BLLĐ, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác sẽ không bao gồm tiền thưởng[2].

Từ những phân tích nêu trên, lương làm căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sẽ không bao gồm bất kỳ khoản thưởng nào. Hơn nữa, lương là đối tượng do các bên thỏa thuận trong HĐLĐ nên việc NSDLĐ ấn định mức lương cố định như trên (theo thỏa thuận với NLĐ) mà không bao gồm các khoản thưởng để tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của BLLĐ, sau khi lương của NLĐ đã đạt đến mức lương trần của thang lương bảng lương của doanh nghiệp là không có gì trái với quy định của pháp luật.


[1] Điều 89 Luật BHXH

[2] Điều 6.2.3 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017