Quyết định 806/QĐ-LĐTBXH công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 806/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp; Quyết định số 6443/QĐ-BCT ngày 06/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng; Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề Hàn; Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu; Vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng; Thông tư số 13/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích cơ lý – hóa xi măng;

Xét tờ trình của Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 19 nghề xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 19 nghề, gồm:

  1. 06 nghề xây dựng mới: Khai thác thủy sản biển; Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giúp việc gia đình; Chăm sóc da; Phay vạn năng; Vệ sinh lau dọn các công trình cao tầng.
  2. 13 nghề cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung: Bảo vệ thực vật; Cốp pha – giàn giáo; Nề – hoàn thiện; Khoan đào đường hầm; Điện dân dụng; Hàn; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; May công nghiệp; Thiết kế Web; Thiết kế đồ họa; Lập trình máy tính; Cơ điện tử; Quản trị mạng máy tính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; TTTT (để đăng tải);
– Lưu: VT, TCGDNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng