Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ điều chỉnh tăng thang lương áp dụng cho người lao động hằng năm không? Khoảng cách chênh lệch tối thiểu giữa hai bậc lương liền kề là bao nhiêu?

Trả lời:

  1. Điều chỉnh tăng thang lương áp dụng cho người lao động hằng năm

Theo quy định của pháp luật lao động[1], người sử dụng lao động được yêu cầu định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương cho phù hợp với: (i) điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ; (ii) tổ chức sản xuất và tổ chức lao động; (iii) mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động; và (iv) bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Trên thực tế, do mức lương tối thiểu vùng được Chính phủ điều chỉnh trên cơ sở hằng năm, nên thang lương và bảng lương cũng phải được người sử dụng lao động rà soát và điều chỉnh tăng lên theo, trừ trường hợp bậc lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới do Chính phủ quy định.

  • Khoảng cách chênh lệch tối thiểu giữa hai bậc lương liền kề

Nhằm mục đích khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nên khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải chênh lệch tối thiểu 5%[2].


[1] Điều 7.5 Nghị định 49/2013/ND-CP ngày 14/05/2013

[2] Điều 7.2 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013.