Thông báo 270/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của phó thủ tướng lê minh khái tại cuộc họp về dự thảo nghị quyết của chính phủ về chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do văn phòng chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 270/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngàn hàng Chính sách xã hội.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành tham dự, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Đánh giá cao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nhanh chóng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  2. Thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với các chính sách:
  3. a) Hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 từ nguồn vận động xã hội của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Hỗ trợ phụ nữ bị nhiễm COVID-19 đang mang thai hoặc sinh con và nhân viên có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, các chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và sinh viên ngành y là nữ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.
  4. b) Về chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trở về quê sinh sống, cư trú được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trong tổng thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
  5. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ trước 18 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để bc);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc/);
– Các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính, Y tế, Tư pháp;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
– Lưu: VT, KGVX (2b).PL.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp