Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHYT ≤ Y

Trong đó:

  • Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHYT 
= tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ  
= mức lương theo công việc hoặc chức danh được ghi trong HĐLĐ + các khoản phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác
  • Y = 20 lần mức lương cơ sở do Chính phủ ban hành tại từng thời điểm