Câu hỏi: Tiền lương thử việc trả cho người lao động có được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi người lao động làm việc không?

Trả lời:

Hiện nay, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn về tiền lương chưa có quy định cụ thể việc trong thời gian thử việc thì lương trả cho người lao động có được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hay không. Bộ luật Lao động chỉ quy định lương trong thời gian thử việc do các bên thỏa thuận nhưng đảm bảo ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Mặt khác, Điều 5.1 Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Từ quy định này, có thể hiểu rằng, mức lương tối thiểu vùng đã là mức lương thấp nhất được ban hành với mục đích là nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu và cơ bản của người lao động làm công việc đơn giản nhất. Vì vậy, lương người lao động trong thời gian thử việc có thể hưởng ít nhất là 85% mức lương của công việc đó nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định nêu trên.