Câu hỏi 156. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải do tái phạm thì hành vi tái phạm của NLĐ có bắt buộc phải là giống với hành vi đã bị xử lý kỷ luật trước đó không? Nội dung NQLĐ của doanh nghiệp có quy định: “NLĐ sẽ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương nếu NLĐ tái phạm bằng việc thực hiện một hành vi vi phạm khác mà NLĐ đã bị xử lý khiển trách trong thời gian 06 tháng gần nhất không kể NLĐ có lặp lại cùng một hành vi vi phạm hay không” thì có trái với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

1. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải do tái phạm thì hành vi tái phạm của NLĐ có bắt buộc phải giống với hành vi đã bị xử lý KLLĐ trước đó không?

Theo Điều 125.2 BLLĐ, tái phạm được hiểu là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị NSDLĐ xử lý KLLĐ mà chưa được xóa kỷ luật theo Điều 126 BLLĐ. Do đó, NSDLĐ chỉ có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với NLĐ nếu NLĐ đã thực hiện lặp lại đúng với hành vi đã bị xử lý kỷ luật dưới hình thức kéo dài thời hạn nâng lương trước đó mà vẫn đang trong thời gian chưa được xóa kỷ luật (cụ thể ở đây là 06 tháng được tính từ ngày NSDLĐ ban hành quyết định kéo dài thời hạn nâng lương đối với NLĐ) hoặc NLĐ bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức (trong thời hạn 03 năm kể từ ngày NSDLĐ ban hành quyết định cách chức) theo quy định trong NQLĐ của doanh nghiệp đã được đăng ký với cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền.

Ngoài ra, cũng theo quy định tại Điều 125 BLLĐ, tái phạm chỉ được áp dụng nếu NLĐ bị xử lý KLLĐ dưới hình thức sa thải. Ngoài ra, việc xóa KLLĐ cũng được quy định tại Điều 126.1 BLLĐ, theo đó, NLĐ nào bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý KLLĐ kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm bất kỳ hình thức KLLĐ nào trong NQLĐ của doanh nghiệp thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

2. Nội dung của NQLĐ của doanh nghiệp quy định: “NLĐ sẽ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương nếu tái phạm bằng việc thực hiện một hành vi vi phạm khác mà NLĐ đã bị xử lý khiển trách trong thời gian 06 tháng gần nhất bất kể là có lặp lại cùng một hành vi vi phạm hay không” thì có trái với quy định của pháp luật lao động không?

Như đã phân tích ở trên, tái phạm phải được hiểu là sự lặp lại chính hành vi vi phạm của NLĐ đã bị NSDLĐ xử lý kỷ luật trước đó nhưng chưa được xóa kỷ luật. Do đó, việc sử dụng thuật ngữ “tái phạm” sẽ không được áp dụng trong trường hợp này khi mà hành vi vi phạm trước đó và hành vi vi phạm hiện tại là không giống nhau. Hơn nữa, thời hạn xóa KLLĐ đối với hình thức khiển trách là 03 tháng[1] cho nên nếu NSDLĐ quy định rằng “NLĐ sẽ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương nếu NLĐ tái phạm bằng việc thực hiện hành vi vi phạm khác mà NLĐ đã bị xử lý bằng hình thức khiển trách trong thời gian 06 tháng gần nhất không kể có lặp lại cùng một hành vi hay không” trong NQLĐ của doanh nghiệp thì được cho là chưa đúng với quy định của pháp luật lao động.


[1] Điều 126.1 BLLĐ