Câu hỏi 38. Hai hay nhiều NLĐ có cùng một vị trí công việc trong doanh nghiệp thì có thể có các công việc được giao (bảng mô tả công việc) và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc tương ứng khác nhau không?

Trả lời:

Điều đầu tiên cần làm rõ là BLLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định nào điều chỉnh về nội dung của bảng mô tả công việc và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, là các cơ sở để NSDLĐ xem xét khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ. Do đó, nội dung của bảng mô tả công việc và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường sẽ được NSDLĐ tự xây dựng dựa trên nhu cầu và đặc thù hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp. Đối với bảng mô tả công việc, NSDLĐ và NLĐ sẽ trao đổi để thống nhất với nhau về nội dung vì nó trở thành một phần không tách rời của HĐLĐ. Còn đối với quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì theo quy định NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ ở cơ sở trước khi ban hành.

Nhìn nhận ở góc độ pháp lý mà nói, ngoài những yêu cầu luật định cơ bản như được nêu ở trên, không thấy có quy định nào của pháp luật lao động buộc NSDLĐ phải áp dụng chung một bảng mô tả công việc và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho những NLĐ khác nhau mặc dù có cùng vị trí công việc trong doanh nghiệp. Nếu nhìn nhận ở góc độ quản trị nhân sự, công việc và chỉ tiêu hay tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc khi được giao cho NLĐ cần phải được cân nhắc ở những yếu tố khác nữa chẳng hạn như sức khỏe của NLĐ, thị trường mà NLĐ phụ trách, khu vực NLĐ làm việc… Do vậy, cùng một vị trí công việc, hai hay nhiều NLĐ khác nhau vẫn có thể có bảng mô tả công việc với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc khác nhau miễn rằng NSDLĐ có sự giải thích hợp lý về sự khác nhau đó.

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!