Câu hỏi 57. Trong thời gian làm việc, NSDLĐ có được quyền yêu cầu NLĐ làm việc ở nhà của NLĐ hay tại một nơi nào đó được NSDLĐ thuê riêng cho NLĐ trong các trung tâm thương mại và NLĐ vẫn được nhận đủ lương theo HĐLĐ không? Hoặc nếu NLĐ xin thôi việc mà có thời gian báo trước hay NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có thời gian báo trước nhưng NSDLĐ muốn NLĐ làm việc ở nhà thay vì đến chỗ làm trong thời gian báo trước thì có được không?

Trả lời:

Điều 21.1 (c) BLLĐ quy định HĐLĐ phải có thỏa thuận về địa điểm làm việc trong HĐLĐ. Như vậy, khi giao kết HĐLĐ thì NLĐ và NSDLĐ phải tuân thủ những nội dung đã giao kết bao gồm cả địa điểm làm việc mà các bên đã thỏa thuận. Nếu NSDLĐ muốn chuyển địa điểm làm việc của NLĐ, cụ thể ở đây là cho NLĐ làm việc tại nhà hay thu xếp một chổ ngồi cho NLĐtại văn phòng ảo trong các trung tâm thương mại trong thời gian NLĐ xin thôi việc có thời gian báo trước hay trong trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có thời gian báo trước, thì các bên phải thỏa thuận để tiến hành việc sửa đổi bổ sung HĐLĐ[1] bởi lẽ, trong khoảng thời gian nêu trên, mối quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ vẫn chưa chấm dứt. Theo đó, NSDLĐ có nghĩa vụ thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về địa điểm làm việc mới và các bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới nếu tất cả các bên đều đồng ý về việc thay đổi địa điểm làm việc đó. Nếu không có sự thỏa thuận nào khác, tiền lương của NLĐ trong trường hợp này sẽ vẫn được NSDLĐ trả đầy đủ theo mức lương mà các bên đã thỏa thuận trong HĐLĐ ban đầu.

Việc NSDLĐ đơn phương không cho NLĐ tiếp tục đến nơi làm việc có thể sẽ khiến NSDLĐ gặp rủi ro trong việc bị xem là không thực hiện đúng nội dung của HĐLĐ đã giao kết khi NLĐ có khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.


[1] Điều 33 BLLĐ