Câu hỏi 170. Theo quy định thì CĐCS của doanh nghiệp được quyền sử dụng 71% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn để phục vụ cho các hoạt động của CĐCS tại doanh nghiệp, vậy toàn bộ số tiền thu được từ hai nguồn này có phải chuyển về công đoàn cấp trên định kỳ rồi CĐCS phải định kỳ làm hồ sơ xin lại phần trăm số tiền trên hay CĐCS được quyền trừ phần được giữ lại và chuyển phần còn lại cho liên đoàn cấp trên? Các hoạt động nào của CĐCS mà có thể được chi trả từ hai nguồn thu nêu trên? CĐCS có thể mở tài khoản ngân hàng đứng tên CĐCS không?

Trả lời:

1. CĐCS phải làm hồ sơ xin lại phần trăm số tiền kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn định kỳ từ công đoàn cấp trên hay được quyền trừ phần được giữ lại và chuyển phần còn lại cho liên đoàn cấp trên?

Kinh phí công đoàn: về mặt nguyên tắc, kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng bằng 02% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ[1]. Trong năm 2021, toàn bộ kinh phí công đoàn sẽ được Liên đoàn lao động cấp Tỉnh thu. Tuy nhiên, nếu CĐCS đã được thành lập tại doanh nghiệp thì CĐCS sẽ giữ lại 71% tổng số thu kinh phí công đoàn và nộp 29% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS. Việc nộp kinh phí công đoàn phải được thực hiện cùng thời điểm với việc đóng các loại bảo hiểm bắt buộc (theo tháng, quý, bán niên phụ thuộc vào phương thức đóng của doanh nghiệp)[2].

Đoàn phí công đoàn: công đoàn viên ở các CĐCS có nghĩa vụ đóng đoàn phí với mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước[3]. Theo đó, CĐCS có trách nhiệm thu khoản đoàn phí này[4], được giữ lại 60% tổng số thu đoàn phí và phải nộp 40% còn lại tổng số thu đoàn phí cho công đoàn cấp trên[5].

2. Các hoạt động nào của CĐCS mà có thể được chi trả từ hai nguồn thu nêu trên? CĐCS có thể mở tài khoản ngân hàng đứng tên CĐCS không?

Kinh phí công đoàn và đoàn phí được xem là những nguồn thu cấu thành tài chính của CĐCS[6]. Tài chính CĐCS được sử dụng cho các hoạt đông có liên quan đến việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây[7]:

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ;
 • Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;
 • Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng công đoàn vững mạnh;
 • Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng NLĐ ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
 • Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho NLĐ;
 • Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
 • Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên và NLĐ khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho NLĐ;
 • Động viên, khen thưởng NLĐ, con của NLĐ có thành tích trong học tập, công tác;
 • Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
 • Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp; và
 • Các nhiệm vụ chi khác.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn[8].


[1] Điều 26.2 Luật Công đoàn và Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2013

[2] Điều 19, 20 và 24 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 và Điều 2.4 Chương II Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020

[3] Điều 23.3 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016

[4] Điều 20.1 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016

[5] Điều 21.2 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 và Điều 2.4 Chương II Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020

[6] Điều 26 Luật Công đoàn

[7] Điều 27 Luật Công đoàn

[8] Điều 3.4 của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2013 và Điều 9 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2018