Văn kiện về quyền của người lao động di trú

nhóm tác giả thuộc Khoa Luật – ĐHQGHN mới xuât bản cuốn tập hợp Công ước của Liên hợp quốc và những văn kiện quan trọng của ASEAN về người lao động di trú (Migrant worker) trong cuốn sách “Người lao động di trú”, NXB Hồng Đức, tháng 2/2010

Cuốn sách tập trung cập nhật các văn kiện mới của ASEAN liên quan đến chủ đề này. Đây là sự tiếp nối của cuốn sách “Bảo vệ người lao động di trú – Tập hợp văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực và ASEAN” đã được cùng nhóm tác giả biên soạn, xuất bản tháng 12/2008 – NXB Lao động.