4.1. Đối thoại tại nơi làm việc

Mỗi kỳ ba tháng một lần, NSDLĐ phải chủ trì, phối hợp với BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập BCHCĐ cơ sở để tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày. Nếu thời gian tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời gian tổ chức hội nghị NLĐ thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ.

Nội dung của các buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc xoay quanh về vấn đề tình hình sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ, thực hiện HĐLĐ, TƯLĐTT, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc, điều kiện làm việc, yêu cầu của NLĐ, tập thể lao động đối với NSDLĐ, yêu cầu của NSDLĐ với NLĐ, tập thể lao động và bất kỳ nội dung nào khác mà hai bên quan tâm.

Ngoài định kỳ tổ chức đối thoại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, NSDLĐ cũng phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nếu NLĐ có yêu cầu.

NSDLĐ và Chủ tịch BCHCĐ cơ sở hoặc người đại diện BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập BCHCĐ cơ sở lập biên bản của cuộc đối thoại. Biên bản của cuộc đối thoại ghi rõ những nội dung đã thống nhất và các biện pháp tổ chức thực hiện; những nội dung chưa thống nhất và thời gian tiến hành đối thoại những nội dung chưa thống nhất hoặc mỗi bên tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đại diện của các bên ký tên, đóng dấu xác nhận nội dung biên bản. Biên bản cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được lập thành ba bản và có giá trị như nhau, mỗi bên tham gia đối thoại giữ một bản và một bản lưu tại doanh nghiệp. NSDLĐ có trách nhiệm niêm yết công khai biên bản cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội Bộ hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

NSDLĐ phải ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập BCHCĐ cơ sở và phổ biến công khai đến từng NLĐ trong doanh nghiệp để thực hiện.