6.4. Tiền lương ngừng việc

Trong thực tế, trong quá trình làm việc mà có xảy ra một sự kiện nào đó khiến cho NLĐ phải ngừng việc, pháp luật lao động cũng dự liệu các tình huống để xem xét nghĩa vụ trả lương cho NLĐ của NSDLĐ, xét đến yếu tố khách quan và lỗi của các bên dẫn đến việc ngừng việc.

Nếu NLĐ bị ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, NLĐ được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ ban hành tại từng thời điểm.

Nếu NLĐ bị ngừng việc do lỗi của NSDLĐ, NLĐ vẫn được trả đủ tiền lương theo HĐLĐ. Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong thời gian ngừng việc là tiền lương ghi trong HĐLĐ khi NLĐ phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian như đã nói trên đây.

Nếu NLĐ bị ngừng việc do lỗi của NLĐ, NLĐ không được trả lương nhưng những NLĐ khác bị ảnh hưởng sẽ được trả lương theo mức lương thỏa thuận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ ban hành tại  từng thời điểm.