6.7. Tạm ứng tiền lương

Việc tạm ứng tiền lương cho NLĐ sẽ tùy theo các điều kiện do hai bên tự thỏa thuận. Trừ các trường hợp dưới đây mà nếu NLĐ có yêu cầu xin tạm ứng tiền lương thì NSDLĐ phải chấp thuận:

  • Khi NLĐ tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên, NSDLĐ phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày NLĐ tạm thời nghỉ việc như vậy nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng, trừ trường hợp NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự;
  • Khi nghỉ hằng năm, NLĐ được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ; và
  • Khi NSDLĐ tạm đình chỉ công việc của NLĐ trong quá trình xử lý KLLĐ theo quy định của pháp luật, NLĐ được tạm ứng 50% tiền lương. Trong trường hợp NLĐ không có yêu cầu NSDLĐ tạm ứng lương thì NSDLĐ vẫn phải chuyển tiền lương tạm ứng cho NLĐ vì đây là quyền lợi đương nhiên của NLĐ được pháp luật quy định. Lưu ý, nếu NLĐ bị xử lý KLLĐ, NLĐ không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng còn nếu NLĐ không bị xử lý KLLĐ thì NSDLĐ phải trả đủ tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Tiền lương làm căn cứ để tạm ứng cho NLĐ trong thời gian tạm thời nghỉ việc hoặc bị tạm đình chỉ công việc là tiền lương theo HĐLĐ của tháng trước liền kề trước khi NLĐ tạm thời nghỉ việc hoặc bị tạm đình chỉ công việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian như đã nói trên đây.