Quyết định 1921/QĐ-TLĐ VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 VÀ THIÊN TAI NĂM 2020 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1921/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 VÀ THIÊN TAI NĂM 2020 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

– Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

– Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

– Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

– Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

– Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TLĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

– Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-TLĐ ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

– Căn cứ Thông báo số 190/TB-TLĐ ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Kết luận về các nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ mười sáu (khóa XII) về việc xem xét thực hiện Gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

– Căn cứ Thông báo số 256/TB-TLĐ ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đề xuất Gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

– Xét đề nghị của Ban Chính sách kinh tế – xã hội và Thi đua khen thưởng, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

  1. Nguồn chi hỗ trợ

1.1. Từ nguồn tài chính tích lũy tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số kinh phí còn lại chưa chi hết của gói hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19).

1.2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét cấp hỗ trợ đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.

  1. Đối tượng hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020.

  1. Tiêu chí hỗ trợ

– Là đoàn viên, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị từ 01 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020, định hướng tiêu chí như sau:

3.1. Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

3.2. Làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 03 triệu đồng/ tháng.

3.3. Làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2020.

3.4. Có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm 2020.

3.5. Có hoàn cảnh khó khăn đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, có thu nhập trung bình hàng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng.

– Trên cơ sở các tiêu chí trên, căn cứ vào tình hình số lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; sự hỗ trợ của cơ quan, ngành, chính quyền địa phương; nguồn tài chính tích lũy của đơn vị, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí theo phương châm ưu tiên những đối tượng khó khăn nhất, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 và thiên tai năm 2020.

Đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 thì không được nhận hỗ trợ theo Quyết định này. Trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhưng đoàn viên, người lao động vẫn gặp khó khăn đặc biệt, thì các cấp công đoàn xem xét kỹ lưỡng và tiếp tục hỗ trợ theo mức tại Mục 4.2 của Quyết định này.

  1. Mức hỗ trợ

4.1. Hỗ trợ bằng tiền: Mức hỗ trợ 1.000.000đồng/người (một triệu đồng chẵn)

4.2. Trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/người (hai triệu đồng chẵn).

Các trường hợp xét đặc biệt để trao theo mục 4.2 không quá 20% tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ.

4.3. Một đối tượng chỉ được một cấp công đoàn chi hỗ trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

1.1. Căn cứ định hướng tiêu chí hỗ trợ trên, tiến hành khảo sát, nghiên cứu tình hình trên địa bàn, ngành để bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp; tiến hành lựa chọn, lập, xét duyệt danh sách được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí.

1.2. Tổ chức việc trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đảm bảo gọn nhẹ, đầm ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động. Ở mỗi địa phương, ngành, có thể tổ chức 01 điểm trao trang trọng để phục vụ công tác tuyên truyền.

1.3. Thường xuyên trao đổi, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Chính sách kinh tế – xã hội và Thi đua – khen thưởng về tiêu chí, đối tượng hoặc Ban Tài chính về nguồn, thủ tục thanh, quyết toán). Chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đề xuất, cụ thể hóa tiêu chí; chi hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không để thất thoát, lãng phí. Đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ trước ngày 05/02/2021

  1. Các ban Tổng Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

2.1. Ban Chính sách kinh tế – xã hội và Thi đua khen thưởng phối hợp với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Quyết định này.

2.2. Ban Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện dự toán, thanh toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định. Việc thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ trong niên độ 2021 và hạch toán vào mục chi hoạt động xã hội (Mục 31.11).

Phối hợp với Ban Chính sách kinh tế – xã hội và Thi đua khen thưởng tham mưu việc cấp hỗ trợ cho các đơn vị không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.

2.3. Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tổ chức công đoàn các cấp và phối hợp với cơ quan truyền thông ở Trung ương, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết theo Quyết định này.

2.4. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này và báo cáo Tổng Liên đoàn trong quý I năm 2021.

  1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quyết định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ban Tài chính, Ban Chính sách kinh tế – xã hội và Thi đua khen thưởng, Ban Quan hệ Lao động, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Dân vận TW;
– Văn phòng TW, Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Thường trực ĐCT TLĐ;
– Các ban, VP, UBKT TLĐ;
– Lưu: Văn thư, TC, QHLĐ, CSKTXH&TĐKT TLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang