Câu hỏi: Trong trường hợp tổ chức đại diện tập thể lao động không đồng ý với nộ...

Trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công ...