Câu hỏi 220. HĐLĐ có bắt buộc ghi rõ chức danh của người ký đối với người đại diện cho NSDLĐ không?

Khi giao kết HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ sẽ cùng nhau đàm phán, thỏa thuận để ký vào thỏa thuận lao động giữa các bên. NSDLĐ có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Đối với NSDLĐ là cá nhân thì chính cá nhân đó phải trực tiếp đứng ra giao kết HĐLĐ đối với NLĐ. Tuy nhiên, đối với NSDLĐ là doanh nghiệp, cơ quan hay tổ chức thì với đặc điểm là pháp nhân nên sẽ không thể tự mình đứng ra ký HĐLĐ với NLĐ mà phải thông qua cơ chế đại diện. Người đại diện cho NSDLĐ sẽ đứng ra để ký kết HĐLĐ.

Theo đó, người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; (ii) Người đứng đầu của cơ quan hay tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; (iii) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác hay tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; và (iv) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động[1]. Nếu được ủy quyền thì người được ủy quyền giao kết HĐLĐ không được ủy quyền lại cho người khác[2].

Đối với NSDLĐ khi giao kết HĐLĐ thông qua người đại diện, pháp luật về lao động có quy định trong nội dung của HĐLĐ cần có thông tin về tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ và tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ[3]. Như vậy, người đại diện (có thể là người đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền) của doanh nghiệp khi đứng ra giao kết HĐLĐ với NLĐ cần phải lưu ý ghi rõ họ và tên và chức danh theo đúng quy định của pháp luật. Nếu sửa đổi, bổ sung HĐLĐ bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng hoặc giao kết HĐLĐ mới[4], người đại diện của NSDLĐ cũng cần lưu ý ghi rõ họ và tên và chức danh của mình.

[1] Điều 18.3 Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 18.5 Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 21.1.(a) Bộ luật Lao động 2019

[4] Điều 33.2 Bộ luật Lao động 2019

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!