Công văn 3318/LĐTBXH-TCGDNNV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3318/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 và điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” và khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”; đồng thời gửi kết quả thực hiện về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tòa nhà Minori số 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2021 (Nội dung các hoạt động tại Phụ lục gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại 024.39740333, máy lẻ 804) để kịp thời phối hợp.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– VPCP (Vụ KGVX, Vụ TH);
– Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– TTTT (để đăng Cổng Thông tin điện tử);
– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 04/10
(Kèm theo Công văn số: 3318/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/9/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 1. Các nội dung tuyên truyền
 2. a) Tuyên truyền, phổ biến về phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích, vai trò và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.
 3. b) Tuyên truyền sự phối hợp giữa Nhà nước – cộng đồng doanh nghiệp – các cơ sở giáo dục đào tạo – người lao động và xã hội đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước hậu đại dịch COVID-19 bằng sức mạnh của kỹ năng lao động.
 4. c) Tuyên truyền việc thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lao động để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.
 5. d) Tuyên truyền chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động” theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28//05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

 1. e) Tuyên truyền về việc triển khai Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
 2. g) Tuyên truyền, phổ biến về tổ chức thực hiện Quyết định số 806/QĐ- LĐTBXH ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020, trong đó công bố mới tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 19 nghề, nâng tổng số nghề có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được công bố là 199 nghề.
 3. h) Tuyên truyền về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 4. Hình thức tổ chức
 5. a) Xây dựng, đăng tải tin, bài, phóng sự, phim tài liệu … trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 6. b) Phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; tích cực chuẩn bị và tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.
 7. c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp.
 8. d) Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc; các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

đ) Tổ chức Tuần lễ Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (từ ngày 04-09/10/2021) với các hoạt động như sau:

– Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

– Phát hành các bài báo, phóng sự, phim tài liệu đặc biệt chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm … trực tuyến về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam trong tình hình mới hiện nay, đặc biệt là tầng lớp thanh niên./.